รร. ยุพราช เชียงใหม่ ปรับหลักสูตรเร่งเสริมภาษาอังกฤษหลังคะแนนโอเน็ตไม่ผ่านครึ่ง

นางสาวเกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรีนยุพราชวิทยาลัย

รองผอ.ฝ่ายจัดการศึกษา รร. ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ปรับหลักสูตรเร่งส่งเสริมภาษาอังกฤษ หลังคะแนนโอเน็ตภาษาอังกฤษเด็ก ม.6 ไม่ผ่านครึ่ง หนุนฝึกทำงานจริงเพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

นางสาวเกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระบุโรงเรียนได้ปรับหลักสูตร เน้นส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ดันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ควบคู่กับภาษาไทย หลังคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ไม่ผ่านครึ่ง อยู่ที่ 43.30 เต็ม 100 คะแนน พร้อมเสริมภาษาที่ 2 ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี และจีน อีกทั้งยังเพิ่มการเรียนรู้โดยการประชุมแบบเห็นหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนและครูต่างประเทศเพื่อฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ

รองผอ.กล่าวต่อว่า โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนมากขึ้น โดยให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนจากตำราแบบเดิม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ควบคู่กับการเรียน ให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทางโรงเรียนและของตนเองอย่างแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและนักเรียนซึ่งจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านการฝึกประสบการณ์ทำงานจริง มีการส่งเสริมให้นักเรียนไปทำงานสายอาชีพที่ตนสนใจเพื่อเพิ่มทักษะ เช่น มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ พนักงานต้อนรับฝึกหัดในโรงแรม โรงพยาบาล สถานประกอบการ ฯลฯ ที่ทางโรงเรียนได้ทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นไว้

ส่วนการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ค่อนข้างเป็นกังวลเพราะคู่แข่งจากต่างชาติมีความได้เปรียบด้านภาษา ความอดทนในการทำงาน ซึ่งในส่วนนี้กำลังดำเนินการแก้ไขโดยฝึกให้เด็กได้เรียนรู้โดยนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนไปใช้งานและปฏิบัติในสถานการณ์จริงมากขึ้น อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพราะการปลูกฝังจากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เด็กมีทัศนคติต่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*